Avís Legal

Informació sobre el tractament de les dades personals
De conformitat amb el que disposa la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de dades personals i garantia dels drets digitals i el REGLAMENT (UE) 2016/679 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades.

L’informem que les dades personals que ens facilita quedaran incorporades a la Base de Dades de la pàgina personal www.pauricart.cat. La informació que ens proporciones només s'utilitzarà per enviar informació referent a la pàgina www.pauricart.cat

Responsable del tractament: www.pauricart.cat
Dades de contacte del delegat de protecció de dades: pauricart77@gmail.com
Finalitat del tractament: Farem servir les vostres dades per prestar el servei que ens ha demanat i enviar-li informació d'interès rellevant (Butlletí, publicacions puntuals o periòdiques).
Finalitat del Tractament: Gestionar i controlar el compliment d’aquesta autorització en les condicions que s'han indicat.
Base legítima: El consentiment què se us sol·licita.
Destinataris: La mateixa pàgina
Drets de les persones: Poden exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió i portabilitat de les seves dades, de limitació i oposició al tractament davant del responsable del tractament. En qualsevol moment es pot revocar el consentiment prestat.
Termini de conservació: La informació es conservarà durant el termini que preveu la normativa per fer front a l’exercici i defensa de reclamacions.